Hva gjør de nå?

Vi har snakket med fire nylig uteksaminerte sosiologer om hva de gjør nå og hva man bør gjøre for å komme ut i arbeidslivet.

Av Natalie Kristensen

De fire uteksaminerte masterstudentene svarte på disse fire spørsmålene:

1.    Hva var tema for din masteroppgave?
2.    Hva gjør du nå, og har masteroppgaven vært relevant for hvor du fikk jobb?
3.    Hvor lang tid tok det fra var ferdig med masteroppgaven til du fikk jobb?
4.    Har du noen tips til kommende masterstudenter som vil ut i arbeidslivet

Lisa Pliassova

Lisa Pliassova

1. Tema for min masteroppgave var enslige mindreårige flyktninger fra Afghanistan. Det var en kvalitativ studie av seks ungdommer i slutten av tenårene som hadde fått oppholdstillatelse i Norge og hadde blitt bosatt i en bestemt bydel i Oslo kommune. Målet med studien var å finne ut hvordan de har det i Norge nå som de mest prekære aspektene i livet deres hadde falt på plass.

2. Nå jobber jeg i opplysningstjenesten i UDI hvor jobben min blant annet går ut på å informere våre brukere om regelverket, saksgangen i ulike saker og statusoppdateringer. Masteroppgaven har helt klart vært relevant for min nåværende stilling i UDI, men det skal sies at jeg fikk jobb i UDI før jeg begynte å skrive masteroppgaven.

3. Jeg startet som deltidsansatt i UDI sommeren 2011, samtidig som jeg tok master i sosiologi. Noen måneder før jeg skulle levere masteroppgaven fikk jeg beskjed av sjefen min om at jeg kunne få fulltidsstilling etter studiene. Jeg begynte å jobbe fulltid i UDI ca. én uke etter innlevering av masteroppgaven.

4. Mitt aller beste råd er å være aktiv ved siden av studiene. Hvis man skal konkurrere med mange andre samfunnsvitere om en stilling bør man ha noe eget å komme med. Det hjalp meg også veldig å ta kontakt med karrieresenteret da jeg søkte på stilling i UDI. De gikk gjennom søknaden min og hadde et prøveintervju med meg.

Morten Bostrøm

Magnus Bostrøm

1. Temaet for oppgaven var unge innsattes tilpasning i lukket fengsel. Oppgaven var basert på kvalitative data fra ti intervjuer jeg gjorde med innsatte mellom 18 og 22 år. De fleste jeg snakket med hadde allerede sonet flere ganger, og virket på mange måter som kyndige innsatte. Med oppgaven forsøkte jeg å nøste opp i hvordan de hadde
opparbeidet denne kyndigheten.

2. Jeg jobber nå som vitenskapelig assistent for min tidligere veileder. I denne jobben er jeg med på to forskningsprosjekter, der min hovedoppgave er datainnsamling om festkultur, og relasjonen mellom narkotika og kriminalitet. Så ja, masteroppgaven har absolutt vært relevant for å få denne jobben.

3. Det tok omtrent ett halvt år, der jeg noe forsiktig hadde søkt stillinger ved siden av å jobbe fulltid som ekstrabetjent i fengsel, som jeg også gjorde ved siden av studiene.

4. Utforsk hva de ansatte ved instituttet driver med, og begynn tidlig med å finne ut hvilke forskere som driver med ting du interesserer deg for. Å finne en god veileder som er interessert i det du driver med kan åpne for et større nettverk etter at oppgaven er levert.

Linda Pettersen

Linda Pettersen

1. Temaet for oppgaven min var ungdom og individualisering. Jeg undersøkte hvilken innflytelse forventninger til arbeidslivet har for handlingsvalg etter endt videregående skole, i et individualiseringsperspektiv.

2. Jeg jobber som telefonveileder i Skatteopplysningen. Masteroppgaven har ikke en direkte tematisk relevans til hvor jeg fikk jobb, men jeg mener allikevel den var relevant på to veldig forskjellige måter. Gjennom å analysere ungdoms forventninger og syn på arbeidslivet begynte jeg selv å reflektere rundt hva jeg mener er meningsfullt for meg å jobbe med. Og det å skrive masteroppgaven ga meg erfaring med å håndtere og videreformidle kompleks informasjon, som er høyst relevant for min jobb som telefonveileder i Skatteopplysningen.

3. Det tok fire måneder. Fra slutten av august til slutten av desember 2012.

4. Mitt tips vil være å tenke over hva man har lyst til å gjøre, fremfor hva man burde gjøre. Det er viktig å trives med det man skal jobbe med. Og å reflektere rundt hva man ønsker å gjøre og hvorfor, fremfor hvor, åpner for et bredere spekter av jobbalternativer å vurdere.

Johanne Halsnes Århus

Johanne Halsnes Århus

1.  Masteroppgaven min handler om opplevelsen av å kombinere rollen som mor og rollen som student. Det er en kvalitativ studie basert på syv dybdeintervjuer med kvinner som fikk barn mens de studerte. Jeg valgte en ganske åpen tilnærming, siden det er forsket lite på feltet tidligere.

2. Nå jobber jeg som organisasjonsrådgiver i LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Der har jeg ansvar for støtteordningen Frifond barn og unge, som deler ut midler til frivillig barne- og ungdomsaktivitet i hele landet. Masteroppgaven hadde ingen påvirkning på hvor jeg fikk jobb, med unntak av at jeg ble mer interessert i barn-/familiefeltet.

3. Jeg fikk jobb noen uker før jeg leverte masteroppgaven. Jeg begynte å kikke rundt etter jobber da det var noen måneder igjen til leveringsfrist, og søkte på et par før jeg fikk jobben i LNU.

4. Hold øynene åpne for interessante jobber du kunne tenke deg. Følg med i aktuelle kanaler, spesielt hos Karrieresenteret, siden stillingene der ofte ønsker nyutdannede.