Den religionssosiologiske bokhylla

Hvor skal man begynne å lese dersom man ønsker å lære mer om religionssosiologi? I den religiøse bokhylla finner du noen sentrale bidrag som kan være et godt utgangspunkt.

bh_maxweber

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd

Max Weber (1905)

De fleste sosiologistudenter er kjent med poengene fra denne klassikeren gjennom pensum, men de færreste har gjerne lest boken i sin helhet. Om man har interesse for religionssosiologi er dette dermed et godt sted å begynne.

Weber argumenterer på en fantasifull måte for at den kapitalistiske ånd har utviklet seg fra en protestantisk pliktetikk. Kapitalistens kall liknes med det religiøse kall. Utgangspunktet er den kalvinistiske predestinasjonslæren om at Gud frelser dem som på forhånd er utvalgt. For kalvinisten var det ingen garanti for å bli frelst. Verdslig suksess gjennom arbeidet og en nøysom livsførsel ble derfor de viktigste indikasjonene på Gud nåde.

The sacred canopy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The Sacred Canopy
: Elements of a Sociological Theory of Religion

Peter L. Berger (1967)

Peter L. Berger er et viktig navn i religionssosiologien, mye som følge av denne klassikeren.

I boken undersøker Berger det sosiologiske grunnlaget for religion og sekularismen i det moderne samfunnet. Han tar på en interessant måte for seg røttene til religiøs tro og troens oppløsning i eget samfunn gjennom et generelt teoretiske perspektiv, ved å bygge på det tidligere arbeidet i The Social Construction of Reality som han skrev sammen med Thomas Luckmann.

bh_gracedavie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The Sociology of Religion

Grace Davie (2007)

Grace Davie er en av de store navnene i nåtidens religionssosiologi, og i denne boken diskuterer hun ulike spørsmål knyttet til nettopp denne disiplinen.

I boken beskriver hun blant annet religionssosiologiens opphav, tar for seg sekularisering som prosess og teori, setter religion i sammenheng med moderne sosiologisk teori, peker på metodologiske utfordringer i feltet, og klargjør en kritisk agenda for debatt og forskning. Peter L. Berger har omtalt boken som et autorativt verk innenfor religionssosiologien.

bh_ingerfurseth

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inger Furseth & Pål Repstad (2006)

An Introduction to the Sociology of Religion

Inger Furseth har nylig blitt ansatt ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, og Pål Repstad er en av de store på det religionssosiologiske feltet i Norge.

Boken tar for seg grunnleggende sosiologiske perspektiver på religion og sentrale spørsmål på feltet. Kapitlene er inndelt etter tema, blant annet religion som fenomen, religion i den offentlige sfære, sosiale bevegelser, religion og kjønn, med mer. Sentrale arbeider på feltet nøstes sammen på en spennende måte. For studenten som er nysgjerrig på religionssosiologi er den således et utmerket sted å begynne.

bh_habermas

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion

Jürgen Habermas & Joseph Ratzinger (2007)

Jürgen Habermas var lenge ikke spesielt opptatt av religion. Den senere tid har han imidlertid kommet med arbeider som tar for seg det religiøse i det moderne samfunnet, særlig med henblikk på debatten om sekularisering.

Denne relativt korte boken har han skrevet sammen med Joseph Ratzinger, nå pave emeritus Benedict XVI. Den er lagt opp som to essay om det samme: religionens plass i samfunnet. Habermas argumenterer her blant annet for at religionen ikke kan danne grunnlag for samfunnets lover, men påpeker samtidig behovet for en bro til enkelt religiøse tradisjoner for å opprettholde solidariteten i samfunnet. Ratzinger vektlegger på sin side at eksistensen av bestemte selvinnlysende og naturgitte verdier, forstått som menneskerettigheter, som han argumenterer for religionen kan spille en rolle i opprettholdelsen av.