Innkalling til ekstraordinært allmøte i Socius

Innkalling til ekstraordinært allmøte i Socius

Tid: 24. november 2016 klokken 12.00
Sted: Harriet Holters hus, rom 120

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av referent

Vedtakssaker

 1. Valg av redaktør
 2. Valg av redaksjonssekretær
 3. Valg av seksjonsansvarlig Studieliv
 4. Valg av seksjonsansvarlig Min sosiologi
 5. Valg av layoutansvarlig
 6. Valg av opponeringsansvarlig
 7. Valg av BA-kontakt
 8. Eventuelt

Vedlegg:

 1. Vedtekter oppdatert (revidert våren 2015)
 2. Ansvarsfordeling i Socius

Simen Østad – Fungerende redaktør i Socius 2016

 

Vedtekter for Socius

§ 1 Foreningens navn er Socius.

§ 2 Socius er en studentforening. Studentforeningen gir ut magasinet Socius, et studentdrevet magasin for sosiologi ved Universitetet i Oslo. Studentforeningen har sete i Oslo kommune. Magasinet utgis to til tre ganger i året, ettersom hva redaksjonsstyret finner hensiktsmessig. Magasinet inneholder artikler og annet materiale fortrinnsvis produsert av studenter, men kan også ta imot bidrag fra andre personer med interesse for sosiologi.

§ 3 Som medlem i studentforeningen Socius regnes alle som bidrar i bladet og som ønsker å være medlem. Personer som ikke ønsker å være medlem kan allikevel bidra til magasinet som eksterne bidragsytere.

§ 4 Allmøtet er foreningens høyeste organ og holdes én gang i året, fortrinnsvis i begynnelsen av vårsemesteret. Allmøtet innkalles med ikke mindre en ukes varsel. På møtet behandles redaksjonsstyrets beretning og regnskap for forrige periode og budsjett for kommende periode, samt eventuelle andre saker som kommer opp på dagsorden. Alle medlemmer av redaksjonen har stemmerett og kan stille til valg. Allmøtet fatter vedtak med simpelt flertall. Ved behov kan ekstraordinært allmøte innkalles hvis 1⁄4 av medlemmene krever det, eller hvis styret finner det nødvendig. Stemmerett ved ekstraordinært allmøte forutsetter medlemskap i foreningen i to uker før innkalling.

§ 5 Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 10 dager før allmøte. Endring av vedtektene kan bare skje når 2/3 av de fremmøtte medlemmene stemmer for.

§ 6a Studentforeningens organer er redaksjonsstyret og redaksjonen. Redaksjonsstyret er ansvarlig for den daglige driften av bladet, kalle inn til redaksjonsmøter og fastsette agenda for møtene. Alle medlemmer i redaksjonsstyret velges inn ved valg. Redaksjonen er navnet på studentforeningens generelle medlemsbase.

§ 6b Redaksjonsstyret skal ha minimum syv medlemmer som velges for ett år. Stillingene i redaksjonsstyret er som følger:

 1. Redaktør
 2. Redaksjonssekretær
 3. Seksjonsansvarlig «Studieliv»
 4. Seksjonsansvarlig «Min sosiologi»
 5. Layoutansvarlig
 6. Økonomiansvarlig
 7. Opponeringansvarlig

§ 7 Andre verv kan opprettes og tildeles av redaksjonsstyret. Disse trenger dog ikke inngå som en del av redaksjonsstyret. Skal de inngå i redaksjonsstyret må innehaveren av vervet godkjennes av redaksjonen gjennom valg, se § 6.

§ 9 Studentforeningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål. Midler kan også brukes til sosiale arrangementer som fremmer magasinet eller redaksjonsmiljøet. Studentforeningen er selveiende.

§ 10 Studentforeningen kan oppløses ved at 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene på to etterfølgende ordinære allmøter stemmer for oppløsning. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av en annen studentforening under sosiologiprogrammet, fortrinnsvis med liknende formål.

 

Vedlegg II: Ansvarsfordeling i Socius

Rolle Ansvarsområde
Redaktør Overordnet ansvar for magasinet, både det faglige innholdet og utseendet. Delegerer deler av det redaksjonelle ansvaret til seksjonsansvarlige, men overordnet ansvar for temaseksjonen er redaktørens.Ansvarlig for å følge opp og holde kontakt med eksterne skribenter, seksjonsansvarlige, layoutansvarlig, økonomiansvarlig, nettansvarlig og opponeringsansvarlig. Skal til enhver tid ha oversikt og kontroll over ansvarsfordeling og innhold i magasinet gjennom hele prosessen fra idémyldring til sluttprodukt.
Redaksjonssekretær Avlaste redaktør med administrative og redaksjonelle oppgaver ved behov.Ansvarlig for redigering av småtekster.
Seksjonsansvarlig «Min sosiologi» Oversikt over tekstene som faller inn under Min sosiologi.Følge opp skribentene som skriver saker til seksjonen.

Bindeleddet mellom redaktør og skribenter. Holde redaktør oppdatert.

Ansvarlig for at layoutkrav blir etterfulgt i denne seksjonen.

Seksjonsansvarlig «Studieliv» Oversikt over seksjonstekstene. Følge opp skribentene som skriver saker til seksjonen.Bindeleddet mellom redaktør og skribenter. Holde redaktør oppdatert.

Ansvarlig for at layoutkrav blir etterfulgt i denne seksjonen.

Layoutansvarlig Layoutansvarlig har i samråd med redaktør ansvaret for hvordan layouten skal se ut.Er ansvarlig for å koordinere arbeidsoppgavene til illustratører, fotografer og layoutmedarbeidere.

Har ansvar for å sette sammen hele magasinet og sende som pdf til trykkeriet, samt ansvar for kontakt med trykkeriet underveis i utgivelsesprosessen.

Økonomiansvarlig Lager budsjett i starten av semesteret og reviderer budsjettet løpende etter som det blir nødvendig. Fører regnskap på slutten av semesteret. Økonomiansvarlig er ansvarlig for å søke Kulturstyret om penger.
Holder kontakt med instituttet angående økonomiske spørsmål.Søker Frifond og rapporterer til dem. Søker evnt andre instanser om støtte.Betaler fakturaer og utlegg fortløpende. Tenker kreativt på nye inntektskilder.
Opponeringsansvarlig Ansvarlig for å organisere opponering av tekster. Ansvarlig for å følge opp tekster som blir opponert på.Opponenter kan henvende seg til opponeringsansvarlig ved spørsmål om opponering.
Nettansvarlig Ad-hoc verv. Nettansvarlig drifter Socius´ Internettside, Facebook-profil og Twitter-konto. Legger ut artikler og saker i nevnte fora. Besvarer henvendelser og kommentarer.
Styrerepresentanter fra BA Ad-hoc verv. Deltar på møter i redaksjonsstyret og skal sikre representasjon fra BA-programmet i Socius.Bistår også redaksjonsstyret med ulike oppgaver alt etter behov, f.eks. distribusjon av bladet, organisere arrangementer og møter m.m.