Siste nytt fra PU

For de fleste sosiologistudenter er nok Programutvalgets arbeid en sort boks. For å bøte på dette benytter vi anledningen til å informere om noen av sakene som for tiden er på agendaen.

16473577_1497424676936931_3988326824367587202_n

Foto: Karoline Marie Aakenes

Dersom du har en sak vi ikke nevner, som du tenker vi bør gjøre noe med, er det bare å ta kontakt per e-post (programutvalget@sosiologi.uio.no) eller via Facebook-siden «Programutvalget for sosiologi». Bli med og tal studentenes sak! Møtene våre er åpne for alle studenter – og møteinnkallingene legges ut på Facebook.

Bachelorprogrammet (og årsenhet) i sosiologi

Innføring av mappeeksamen på 2000-emner
Det blir fra våren 2017 innført mappeeksamen som vurderingsform i samtlige spesialiseringsemner, på bachelornivå i sosiologi. Det vil fortsatt være slik at man leverer ei skriftlig oppgave og har skriftlig eksamen. Men ved innføring av mappeeksamen vil det kunne gis en mer helhetlig vurdering. Eksamen vil fortsatt telle mest, men med den nye ordningen vil sensor gi ei samlet vurdering av kandidatens prestasjon, fremfor at en datamaskin regner ut karakteren basert på resultatene fra emneoppgaven og eksamen.

Trenger vi en ny oppbygning av bachelorprogrammet?
Fra høsten 2016 ble emnet SOS2001, moderne sosialteori, gjort valgfritt. Dette gjorde at vi nå har mulighet til å velge to spesialiseringsemner i bachelorgraden. Denne valgfriheten er viktig for at man skal kunne fordype seg i sine faglige interesser. Likevel har denne endringen ført til at det har blitt stilt spørsmål om hva vi som sosiologistudenter skal kunne etter endt bachelorgrad. Forbereder studiet oss nå tilstrekkelig til en mastergrad? Endringen påvirker ikke bare spesialiseringsemnene, men også hvordan hele oppbygningen av bachelorgraden vår skal se ut. Skal man minske valgfriheten for å få en større teoretisk tyngde? Hvordan burde SOS1000 legges opp? Er SOS3050 egentlig et unødvendig fag? Dette er spørsmål du kan være med å finne et svar på! Ta kontakt på programutvalget@sosiologi.uio.no, så kan du være med å lage din drømmeoppbygning av studieløpet for studentene som kommer etter oss.

Masterprogrammet i sosiologi
Evaluering av eksamensformer

Rundt årsskiftet startet arbeidet i en komité som tar en gjennomgang av eksamensordningene på førsteåret av masterprogrammet. Studentene har over flere semestre gitt tilbakemeldinger om at de opplever et stort prøvepress. En annen tilbakemelding er at det er lite variasjon i eksamens- og vurderingsformer på programmet, og en for stor andel skoleeksamener. Det endelige resultatet av komiteen er ikke klart, men PU har troen på at studentenes tilbakemelding vil bli tatt hensyn til, og at fokuset fremover i større grad vil være på selve læringen. Eventuelle endringer komiteen foreslår vil kunne tre i kraft allerede fra høsten 2017.

Masterlesesalsituasjonen 
Høsten 2016 ble lesesalen på HH250 omdisponert fra ISS til TIK-senteret. SV-fakultetet har generelt begrenset med plass, og har meldt at de er på jakt etter flere egnede lokaler som kan benyttes av fakultetet. Dermed kan det hende at dagens løsning kun er midlertidig.

I prinsippet kan alle masterstudenter ved SV-fakultetet benytte seg av samtlige lesesaler. På ISS har det naturlig blitt en fordeling av lesesaler mellom de ulike programmene. Inntil videre fordeler PU-ene på Harriet Holter lesesalene seg imellom. Dersom du har tilbakemelding på dagens ordning eller opplever problemer, er det fint om du tar kontakt med PU!

Endringer i fag

Nytt fag om kulturell og politisk deltakelse
Bjørn Schiermer begynner som ny post. dok. ved instituttet i august 2017, og har fått ansvar for å utforme et nytt spesialiseringsemne med temaet kulturell og politisk deltakelse. Faget, som dekker temaer som lenge har vært etterspurt, går første gang våren 2018.

SOS4001 – Sosiologisk teori
Pensum på SOS4001 totalrevideres før høsten 2017. Målet er at faget skal oppleves mer sammenhengende. For studenter som tar opp faget, eller ikke fikk avlagt eksamen høs
ten 2016, vil det høsten 2017 være mulig å avlegge eksamen basert på gammelt pensum.

SOS4021 –  Research Designs for Causal Inference
Dette spesialiseringsemnet i kvantitativ metode går for første gang våren 2017. Faget har før blitt gitt som et tilbud til doktorgradsstipendiatene, men er nå tilpasset til masterstudenter.

SOS4100 – Social Inequality in the 21st Century: Egalitarian Norway in Comparative Perspective. Faget vil studieåret 2017/2018 gå høstsemesteret, istedenfor om våren.

Teksten er skrevet av Sigrud Eid Jacobsen, nåværende leder av Programutvalget, og Stian Alexander Uvaag, tidligere masterkontakt.

screenshot