Studentpåvirkning

Gjennom studentpåvirkning kan du endre din egen studiehverdag. Det skal i nærmeste framtid gjennomføres budsjettkutt på sosiologi. Dette burde ikke skje uten det tas hensyn til studentene.

Foto: Foto: George A. P. Sekkelsten

På Universitetet i Oslo finnes det mange hundre studenter som engasjerer seg for at studietida skal være best mulig. Dette skjer i stor grad gjennom foreninger og utvalg. Ei rekke av disse jobber opp mot universitetet for å påvirke undervisning, forskning og andre forhold ved studiehverdagen.

Det foregår studentpåvirkning på flere nivåer; fra studentparlamentet og fakultetsutvalg til programutvalg og en prat med foreleser i pausen. Sjøl om man gjennom organer som studentparlamentet har potensiale til å gjøre store forandringer skjer dette sjeldent, noe som blant annet skyldes lav oppslutning. På institutt- og studieprogramnivå er mulighetene for strukturelle endringer mindre, men forandringa man gjør på dette nivået er det som i størst grad påvirker studentenes hverdag og studieløp. Studentpåvirkning på dette nivået er også lettere på grunn av en mindre avstand til der avgjørelsene tas. Gjennom en prat i pausen på forelesninga, besøk i treffetida eller innspill til programutvalget (kom gjerne på et møte!) kan du påvirke det faglige og pedagogiske innholdet på sosiologistudiet. Videre har programutvalget representanter i både instituttstyret og programrådet der de viktigste avgjørelsene for sosiologistudiet tas. Disse vil være særlig viktige i tida framover.

Det skal i den neste perioden kuttes i budsjetter på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og avgjørelsene tas primært i instituttstyret og i programrådet. I dag er det derfor viktigere å jobbe med studentpåvirkning enn det har vært på lenge. Det er vår plikt å jobbe for at kutta går minst mulig utover studiet vårt, både gjennom å passe på at de ansatte tar sin del av kutta og at de nedskjæringene som må gjøres blir gjennomført der de rammer studiekvaliteten minst mulig. Programutvalget trenger derfor innspill: Hva burde absolutt ikke kuttes? Hvor kan det gjennomføres kutt uten av det går utover kvaliteten på studiet? Burde det ikke kuttes i det hele tatt? Ta kontakt på programutvalget@sosiologi.uio.no!