Tilbake til samfunnet

Hva er viktig for å klare overgangen fra fengsel til frihet? I min bacheloroppgave har jeg sett på hvilke utfordringer fire tidligere kriminelle opplevde i overgangen fra fengsel tilbake til samfunnet og hvilken rolle Røde Kors – Nettverk etter soning spilte i dette.

Røde Kors – Nettverk etter soning (NES) er et tilbud til tidligere straffedømte på vei tilbake til samfunnet. I følge NES ble det gjennom en kartlegging vist at det løslatte opplever som mest problematisk etter løslatelse er mye fritid og mangel på et trygt nettverk. Deres mål er derfor å tilby aktiviteter og opplegg som tidligere innsatte kan fylle fritiden sin med. De kobler også brukere sammen med frivillige personer med kompetanse på områder som de tidligere innsatte kan lære av og som skal være en støtte på veien til å bygge et nytt nettverk. NES bidrar også med hjelp til å komme inn i arbeidslivet samt med privatøkonomi og gjeld.

Illustrasjon: Katja Henriksen Schia

I følge sosiolog Travis Hirschi er kriminalitet et resultat av at en persons sosiale bånd er svake eller brutte, det er derfor styrken på ens bånd til det konvensjonelle samfunnet som er viktig for å forstå og forklare variasjonen i kriminalitet. Av dette følger det at kriminalitet ikke er permanent, men kan øke hvis de sosiale båndene svekkes og motsatt hvis individet knytter bånd til mennesker eller institusjoner med god innflytelse vil det kunne føre til en reduksjon i kriminelle handlinger. Sampson og Laub forklarer noe av det samme når de viser at sosiale bånd kan forklare både endring og kontinuitet gjennom livsløpet, og hvordan kriminalitet kan slutte hvis individet inngår i forhold, og sosiale bånd utvikles, og uformell sosial kontroll virker begrensende på individets kriminelle tilbøyeligheter. Denne teorien har informert intervjuguiden.

Økonomi og gjeld
Tidligere forskning viser at av de som kommer i fengsel har langt flere økonomiske problemer enn i befolkningen for øvrig. Dette inntrykket bekreftet informantene, og fortalte om store problemer med gjeld og privatøkonomi. Flere nevnte at gjeld var et av de største problemene etter løslatelse fordi det hindret reintegrasjonen til samfunnet på flere områder. En informant fortalte at gjeldsproblemene gjorde tilsynelatende enkle ting som å skaffe seg et internettabonement og dermed følge opp datterens skolearbeid vanskelig, mens en annen vektla det følelsesmessige aspektet ved å ikke være i stand til å styre sin egen økonomi. Opplæring i grunnleggende privatøkonomi og hjelp til å finne langsiktige løsninger med kreditorer ble derfor fremhevet som veldig viktig hjelp.

Arbeidsmarked
Dette henger sammen med problemer på arbeidsmarkedet. Kriminelles tilknytning til arbeidslivet er spesielt svak sammenliknet med befolkningen for øvrig. Særlig tre grunner til at det var maktpåliggende å komme i jobb igjen etter løslatelse gikk igjen. Dette var å ha noe meningsfullt å bruke tiden på, å bli en del av et stabilt sosialt nettverk og at hverdagen struktureres. Et viktig aspekt ved det sistnevnte er at tid som kunne blitt brukt på kriminelle aktiviteter bindes opp. Som en av informantene sa: «lediggang er roten til alt ondt.» Å komme i jobb igjen etter løslatelsen var veldig vanskelig for de fleste informantene og en av de fortalte at følelsen av å fortsatt straffes etter endt soning ved at han plutselig hadde mistet all verdi på arbeidsmarkedet var veldig vondt, og noe av det som gjorde tilbakevendingen til samfunnet vanskeligst.

«Tid som kunne blitt brukt på kriminelle aktiviteter bindes opp som en av informantene sa: lediggang er roten til alt ondt»

Dette stemmer overens med tidligere forskning som viser at selv i jobber som ikke krever rent rulleblad, diskrimineres tidligere kriminelle systematisk. Her er NES’ kontaktnett til stor nytte ved at personer som ellers ville slitt mye med å få en ny jobb, nå kan få en sjanse til å gjøre en god jobb og dermed komme inn på arbeidsmarkedet igjen. Jobboppfølging er nesten like viktig; avhengig av problematikk og hvor lenge man har vært uten jobb, kan det å beholde en jobb være nesten like vanskelig som å få den. Derfor er oppfølging og hjelp til å bli i jobben en viktig tjeneste fra NES.

Sosialt nettverk
Å ha et støttende nettverk er viktig når man skal bli en lovlydig borger. Det var derfor problematisk for to av informantene å måtte trekke seg ut av sine tidligere nettverk, uten å ha noe nytt å bli del av. NES skal ikke bli deres nye nettverk, men være der på veien mens de etablerer nye. Avhengig av kriminell bakgrunn varierer det i hvilken grad nettverket en allerede er del av er en hindring eller støtte på veien mot et lovlydig liv. Som en informant fortalte er et stort problem etter løslatelse fra fengsel at man ikke kan bli i det sosiale nettverket man allerede har, og at ensomhet også er farlig. Dette kombinert med at det er vanskelig å komme inn på jobbmarkedet gjør det veldig vanskelig å bygge om et godt nettverk. Felles for informantene var at de opplevde god støtte gjennom NES, særlig når veien mot å bygge et eget nytt nettverk er så krevende som den er.