Den viktige studentstemmen

Kutt i budsjettet for sosiologiprogrammet tvinger oss til å gjennomgå vanskelige endringsprosesser. I slike stunder er studentenes stemme viktigere og mer verdifull enn noen gang.

Endring er et ord som for mange, inkludert meg selv, vekker positive assosiasjoner. Tankene beveger seg til fremskritt og troen på at ting som oftest endrer seg til det bedre. Låten A Change Is Gonna Come av Sam Cooke symboliserte et håp om endring for afroamerikanere under borgerrettighetskampen i USA. Barack Obama var en endringens mann da han brukte slagordet Change We Can Believe In, og inspirerte det amerikanske folk til å tro på en lysere fremtid for USA. Noen ganger er endring imidlertid ganske usexy. Kutt i sosiologiprogrammets budsjetter er en av disse tilfellene. Allikevel er muligheten til å påvirke disse endringsprosessene et premiss for å engasjere seg som student.

UiO har i de senere årene opplevd en redusering i budsjettene. Dette påvirker hvordan penger og årsverk kan brukes på ISS (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi) og på sosiologiprogrammet. Dette er endringer som har liten overlapp med de mer positive assosiasjonene ordet ofte vekker. Anerkjennelsen om at endringer er i gjære og at vi er tjent med å ta stilling til dem, er allikevel en tanke som bør plantes dypt i bevisstheten på alle studenter som vil få sin studiehverdag påvirket av endringsprosessene.

Foto: Ingrid Høie Vadla

Vi i PU (Programutvalget) er nødt til å erkjenne at utforminger av budsjetter på nasjonalt plan er blant de sakene hvor vi har liten mulighet til innflytelse. At pengesekken snøres inn er allerede vedtatt, og det er en realitet vi må rette oss etter. Det vi derimot kan, bør og må gjøre, er å være med på å bestemme hvor og hvordan innsparingene skal gjøres. Ettersom undervisning og sensur av eksamensoppgaver er blant de største utgiftspostene for programmet, er det i stor grad disse postene som blir utsatt for innsparinger. Dette innebærer blant annet færre seminarer, færre timer brukt på sensur av eksamen og flere fag som vil bruke skoleeksamener som eneste vurderingsform. For oss sosiologistudenter er dette endring med negativt fortegn.

Studentpåvirkning og engasjement er i slike omstillingsprosesser derfor viktigere enn noen gang. I slike prosesser er det gjerne slik at de som ikke lar sin stemme bli hørt, også føler innstrammingene mest. Vi i PU er ansvarlige for å representere studentene i de forumene der beslutninger blir tatt angående utformingen av programmet. Her forsøker vi etter beste evne å representere og tale for de sakene og interessene som angår oss studenter. Det er viktig å understreke at vi representerer alle studentene på programmet, og at vi derfor ikke bare setter pris på innspill fra dere, men er helt avhengig av dem for å kunne utføre våre oppgaver på en samvittighetsfull måte.

«At pengesekken snøres inn er allerede vedtatt, og det er en realitet vi må rette oss etter»

I Instituttstyret og Programrådet sitter vi studentrepresentanter i et mindretall i forhold til representanter fra fakultetet. Likevel er det vi som representerer flest mennesker, nemlig dere, studentene på sosiologiprogrammet. Meningene vi fronter i disse forumene bærer med andre ord den tyngden som studentene tillegger den. Det gir mer tyngde å heve stemmen når man har en oppvakt og engasjert studentmasse i ryggen, som følger med på utfallene i saker som er viktige for dem og som omhandler deres studiehverdag. Et studentdemokrati fungerer bare i den grad studentene klarer å kommunisere sitt engasjement i de forumene hvor de har talerett. Det er deres stemmer som skal avgjøre hvilke meninger og interesser vi fremmer i møte med instituttet. Vi i PU ønsker at vi i samarbeid med studentene på programmet kan fremme studentenes ønsker og interesser på en mest mulig legitim måte, noe som innebærer å fremme deres synspunkter så autentisk som overhodet mulig. Da trenger vi deres innspill.

En endring vi i PU selv må ta tak i, er evnen til å gjøre sakene våre og arbeidet vårt synlig. Selv om det legges ut sakskart og protokoller fra både våre internmøter og møtene fra Programrådet og Instituttstyret, er det nok et flertall av studentene føler at de ikke har nok innsyn inn i hvordan disse prosessene utspiller seg. En større tilstedeværelse på nett og et bedre samarbeid med blant annet Arrangementsforeningen Eilert kan bidra til at sakene blir kommunisert på en mer effektiv, gjennomsiktig og engasjerende måte. Vårt håp er at gjennom bedre kommunikasjon kan vi også gjøre studentene på programmet mer bevisst sin egen stemme, og hvor sentral den er for utformingen av deres studieprogram. Den situasjonen vi ikke ønsker å havne i, er en situasjon der flertallet av studentene først blir bevisst på endringer etter at de er trådt i kraft, mens de har sittet på verdifulle innspill og løsningsforslag som kunne bidratt til et bedre utfall. Det er en langt mer langdryg og vanskelig prosess å gjøre om allerede vedtatte forslag, enn å fremme sine synspunkter i den primære diskusjonen.

Tags: ×