I e-handelens tid

Dagens samfunn har gjennomgått en stor endring når det gjelder menneskers handlevaner. Overgangen til netthandel har skapt en endring i samfunnet som mange ikke nødvendigvis klarer å holde følge med.

De senere år har samfunnet opplevd en stor endring i handlevaner til samfunnsmedlemmer. Netthandelen har opplevd en enorm vekst, mens den tradisjonelle varehandelen henger etter. Mulighetene rundt netthandel har skapt både muligheter og utfordringer for norsk varehandel. Noen bransjer vil være mer utsatt for endringer enn andre. Dette fordi de møter både lokal, nasjonal og internasjonal konkurranse, hvor alle konkurrerer om samme kunder.

Reaksjoner på endring

Mennesker reagerer forskjellig på endringsprosesser, og det kan være et spørsmål om hvor mottakelige mennesker faktisk er til nye rammer og tilpasning til dette.  Hva skjer egentlig når noen setter seg på bakbeina, og ikke ønsker å innrette seg etter forandringer? Mange mennesker foretrekker rutiner, og har en negativ holdning til endringer. Endringsmotstand kan være knyttet mot personlighet, og derfor vil det være vanskelig å bearbeide. Kan mennesker lære seg å takle endring? Omstilling kan skape usikkerhet, som igjen kan skape negative reaksjoner til endring.

Illustrasjon: Katja Henriksen Schia

Teknologien har kommet for å bli, men digitalisering kan sies å handle om først og fremst hva som skjer i hodene våre. Hvordan vi bruker teknologien og hvordan vi endrer tankesett har mye å si for tilpasning til fundamentale endringer på samfunnsnivå. Ingen vet hva utfallet blir, og det er opp til menneskene og skape fremtiden. Først av alt handler måten digitalisering blir taklet på om innsikt og kompetanse. Det vil være mange som kan være i fare for å kretse rundt i fortiden, og på sikt falle utenfor fordi de ikke klarer å tilslutte seg de omfattende endringene som skjer i samfunnet.

Hvordan kan vi mennesker best samhandle med teknologien? Det vil være viktig å bygge forståelse rundt dette, og gjøre valg i forhold til hvordan man vil posisjonere seg. Omstilling av mennesker, og endringer av organisasjoner blir ledelsen i bedrifter største ansvar, og kanskje deres største hodebry. Det handler om samspill mellom mennesker og teknologi. Dersom en bedrift skal lykkes med digitalisering kreves teknologiforståelse og endringsledelse, de færreste bedrifter har til nå rukket å skaffe seg tilstrekkelig kompetanse og erfaring innen digitalisering selv.

Forstyrre nåtiden

Hvis vi skal endre fremtiden, må en tørre å forstyrre nåtiden, fordi utvikling skaper ubalanser som kan ta tid å oppnå. Jobber vil forsvinne, og folk får en forandret hverdag. De får en enklere hverdag med nye tjenester. Noen vil velge å prøve og stoppe utviklingen til fordel for hva som eksisterer nå. Kanskje fordi fremtiden virker usikker på grunn av dramatiske og revolusjonære endringer forbundet med digitalisering. Dette vil få sosiale konsekvenser, som kanskje ikke er like lette å håndtere. Nå stiller digitaliseringen oss overfor veivalg og verdivalg. En utfordring vil være at politikk og lovverk kan bli hengende etter. Det er viktig at også politikere forstår forandringen som skjer. Det vil være viktig med rammer for næringsliv og innovasjon, kompetanse og inkludering i et arbeidsliv med høyere endringstempo. Med digitalisering fører også endring av menneskenes krav og forventninger.

 

«Hvis vi skal endre fremtiden, må en tørre å forstyrre nåtiden, fordi utvikling skaper ubalanser som kan ta tid å oppnå»

 

Når e-handel tar styringen

Arbeidslivet er også en del av endringsprosessen i forhold til e-handel. Kan det være noen organisasjoner som ikke bruker kunnskap rundt hva som skjer ved endring, eller som setter i gang altfor sent slik at det går utover forretningsmessige hensyn? Virke kan vise til en rask og omfattende endringsprosess gjennom at butikkstrukturen preges av konsentrasjon gjennom store varehus samt med grovmaskert butikknett. Dette har gjort det vanskeligere for enkeltbransjer og aktører. Konkurser fører til tomme lokaler som gir et inntrykk av forfall, det blir vanskelig å etablere enkeltstående og nye butikker. Netthandelen har blitt en grenseløs varehandel, og det har skjedd raskt. Norge har også blitt et attraktivt marked for utenlandske handelsbedrifter på grunn av landets økonomiske velstand. Fremtidens handel kan bli preget av digitalisering og opplevelser, dette bygger på hverandre. Forskning viser at de som har store deler av omsetningen sin gjennom e-handel vil kunne forvente økende omsetning fremover.  Netthandelen har økt med hele 74 prosent i Norge siden 2013 skriver Kampanje.

 

«Vi lever nå i en digital verden, hvor samhandling som før skjedde i direkte møte mellom selger og forbruker nå i stor grad er flyttet til internett»

 

Varner-gruppen som blant annet eier Cubus og Dressmann har gått fra å tjene milliarder til millioner. 2017 representerer et skifte for dem, da de ikke lenger har de samme omsetningsresultatene. I 2016 klarte ikke Varner-kjeden å holde omsetningen viser salgsstatistikk fra hovedorganisasjonen Virke. Nesten all vekst kommer fra nett, så da er spørsmålet hvorfor Varner-kjeden ikke har vært mer forberedt på endringene vi har stått ovenfor. Nå vil blant annet Dressmann som er en del av Varner-kjeden bli mer digital og ta opp kampen med Zalando og andre nettbutikker. Gjør de dette fordi de nå er tvunget til det for å klare omstillingen de står ovenfor?  Varner-gruppens satsning på digitalisering kommer i siste liten, da de har vært treige  med å forstå hvor stort potensiale det ligger i e-handel. De ser selv at modellen de har hatt ikke er god nok for å klare omstillingen i samfunnet. Til tross for deres siste satsning på digitalisering viser første kvartal av 2018 røde tall for Varner-kjeden ifølge Kampanje. Kan det være at de startet prosessen med digitalisering for sent, og må tre til side for andre e-handel giganter som for eksempel Zalando? Kan Varner-gruppens suksess de siste 50 årene gjort dem for selvsikre mot et endret marked med ny teknologi og digitalisering? Det kan virke som de har undervurdert enkeltmenneskers omfavnelse av netthandel. For netthandel har absolutt gjort en travel hverdag enklere å håndtere.

Illustrasjon: Katja Henriksen Schia

Veien videre

Forbrukerne er de store vinnerne i endringen vi nå ser. De har tilgang til et større marked, hvor de kan sammenligne priser fra ulike leverandører. Dette gjør forbrukerne mer forberedt enn de noensinne har vært. Dette har endret kjøpsprosessen og dermed ført til omfattende utfordringer for tradisjonell varehandel. Måten mennesker organiserer hverdagen sin på har derfor også endret seg. Vi lever nå i en digital verden, hvor samhandling som før skjedde i direkte møte mellom selger og forbruker nå i stor grad er flyttet til internett. Det er for tidlig å gjette konsekvensene av dette enda. Noe som kan være verdt å reflektere rundt er om mennesker i fremtiden vil være i stand til å samhandle ansikt til ansikt på samme måte som før. Nøkkelen for bedrifter i fremtiden vil være innovative konsepter som fyller behov og mangler i markedet. For å lykkes med e-handel vil bedrifter i stor grad avhenge av kundedata for å forstå hva kunder faktisk ønsker. Dette skaper igjen etiske spørsmål, som bare fremtiden kan gi svar på.