Min sosiologi

Dorothy E. Smith

Kunsten å oppdage

For å åpne denne rykende ferske metodespalten her i Socius, skal jeg kort presentere den canadiske sosiologen Dorothy E. Smiths institusjonell etnografi (heretter IE). Jeg skal argumentere for hvorfor jeg mener at IE er et uvurderlig sosiologisk ”redskap” i arbeidet med å oppdage og nøste opp i sosialt liv, og […]

by × 24. februar 2015 ×
MIN MASTEROPPGAVE: Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien

MIN MASTEROPPGAVE: Arbeid/familie-tilpasninger i småbarnsfamilien

En kvalitativ undersøkelse av småbarnsforeldres omsorgs- og hverdagsorganisering i møte med arbeidsliv og foreldreskap. I min masteroppgave tar jeg for meg småbarnsforeldres organisering av hverdagsliv og omsorgsarbeid. Gjennom gruppeintervjuer med 18 småbarnsforeldre i to ulike deler av arbeidslivet studerer jeg hvordan arbeidsfleksibilitet, velferdsstatens tilbud, kjønn og normer for foreldreskap spiller […]

by × 8. januar 2015 ×
Selfies er selektive og refleksive og deler bare bilder hvor de ser bra ut. Foto: Susanne Nilson/Flickr

MIN BACHELOROPPGAVE: Always stay true to your selfie

En kvalitativ, kultursosiologisk analyse av selfies som et kulturelt fenomen. I min bacheloroppgave undersøker jeg hvordan selfies brukes i identitetskonstruksjon, selvrefleksjon og selvpromosjon, basert på fire kvalitative intervjuer med kvinner i begynnelsen av tyveårene.

by × 11. desember 2014 ×